Restafval van bedrijven: samenstelling en eerste lessen

Gepubliceerd op 29 augustus 2023

Onderzoek samenstelling restafval KWD-sector

De KWD-sector (kantoor-, winkel- dienstensector), bestaande uit circa 1 miljoen bedrijven, produceert 5,3 miljoen ton afval per jaar. Daarvan wordt nu ongeveer de helft gerecycled. De andere helft bestaat uit restafval dat wordt verbrand.

In dit onderzoek is het restafval van de KWD-sector onderzocht dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval.

Onderzoeksmethode

De Afvalspiegel heeft in 2022 uit bijna 30 inzamelroutes van bedrijfsrolcontainers monsters genomen van restafval en dit uitgesorteerd naar recyclebare stromen.

Tijdens het onderzoek bleek dat in de inzamelroutes ook niet-KWD bedrijven zaten zoals landbouw, industrie of aannemers. Dit soort bedrijven hoort, volgens de SBI-codering (Standaard Bedrijfs Indeling), niet tot de KWD-sector maar zij produceren ook restafval die via rolcontainers worden ingezameld.

Grote variatie in samenstelling

Via 2 statistische rekenmethodes is geprobeerd om sorteerresultaten terug te rekenen naar de KWD-sector, maar dat bleek helaas niet mogelijk door de grote variatie in samenstelling van het restafval dat is onderzocht. Zo blijkt bijvoorbeeld het aandeel keukenafval te variëren tussen 5,3% en 41,9%.

Deze grote variatie is te zien bij alle 15 sorteerfracties. Dit komt omdat in elke bemonsterde inzamelroute verschillende typen bedrijven een ander aandeel hebben. Bijvoorbeeld: het percentage kantoren en scholen varieerde per inzamelroute tussen 2% en 35%.

15 meest belangrijke sorteerfracties

Hieronder zie je de taartdiagram van de 15 meest belangrijke sorteerfracties.

Taartdiagram van de 15 meest belangrijke sorteerfracties.

Het taartdiagram geeft weer dat de fracties keukenafval (19,2%) en de fractie ‘overig’ (17,1%) gemiddeld het grootste aandeel in het gewicht hebben van het restafval van de KWD-sector.

Deze fracties maken 85,4% van het totale ingezamelde afval uit, samen met:

  • papier/ karton (14,5%)
  • kunststof verpakkingen (13,8%)
  • hout (7,7%)
  • kunststof niet-verpakkingen (6,7%)
  • luiers/incontinentiemateriaal (6,3%).

Conclusie

Er is een eerste (maar onzeker) inzicht in de samenstelling van het KWD-restafval.

De variatie in samenstelling van restafval van KWD-bedrijven is erg groot, ook door de grote variatie van soorten bedrijven in een inzamelroute.Geen enkele inzamelroute voor bedrijfsrestafval is hetzelfde: in de ene route zitten 2% kantoren en scholen, in de volgende route 35% kantoren en scholen. Dit geldt ook voor andere subsectoren zoals ziekenhuizen en zorginstellingen, winkels, horeca etc.

Vergelijking met huishoudelijk restafval

We kunnen de resultaten van de sorteeranalyses van restafval van KWD-bedrijven leggen naast de meest recente resultaten van de sortering van huishoudelijk restafval. Immers, het restafval van de KWD-sector zou vergelijkbaar moeten zijn met dat van huishoudens. Als we dat doen zien we enkele verschillen maar ook overeenkomsten. Hieronder lichten we de grote verschillen en overeenkomsten uit.

Grote verschillen restafval huishoudelijk afval en KWD-restafval.

sorteerfractie % huishoudelijk restafval % KWD-restafval
GFT 34% 22%
Papier en karton 18,6% 14,5%
Kunststof verpakkingen 8,2% 13,8%
Glas 4,5% 1,5%
Hout 2% 7,7%

Hoe nu verder?

Vang Buitenshuis heeft opdracht gegeven aan verschillende sorteerders om ook in 2023 sorteringen uit te voeren van restafval van KWD-bedrijven. Op deze manier hopen we steeds meer inzicht te krijgen in de samenstelling van het restafval van KWD-bedrijven en een meerjarige cijferreeks te kunnen opbouwen.

In het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) is ook aangegeven dat de Rijksoverheid meer inzicht wil krijgen in de samenstelling van het restafval van KWD-bedrijven. Zodat wellicht meer gerichte maatregelen genomen kunnen worden om via preventie of afvalscheiding restafval te voorkomen of te verminderen.


Nieuwsbericht

In opdracht van het Ministerie van IenW heeft VANG Buitenshuis door De Afvalspiegel in 2022 een onderzoek laten doen naar de samenstelling van het restafval van de kantoor-, winkel-, en dienstensector (KWD).