Sommige scholen zijn al blij als afval überhaupt in de bak belandt


Al wordt circulair ondernemen steeds meer de norm, de uitdaging is er niet minder om – allerminst voor scholen. Want afvalreductie en -scheiding vraagt voorbereiding, planning, opvolging, relatiebeheer en aanpassingen in het beleid en de organisatie van een school. Bregt van der Pool over (collectief) circulair inkopen en de online tool die dat vergemakkelijkt.

Bregt van der Pool is projectleider en inkoper bij Schoolinkoop, dat onderwijsinstellingen helpt te besparen zonder in te leveren op kwaliteit. Hij begeleidt onderwijsinstellingen bij het collectief aankopen van producten en diensten. “Want”, zegt Bregt, “hoe groter het collectief, des te beter de prijzen en kwaliteitsafspraken die je kunt bedingen. Daardoor kunnen ook kleine scholen meeprofiteren van het schaalvoordeel van grote schoolbesturen.” Schoolinkoop ondersteunt onderwijsinstellingen bij inkoop over contractmanagement, om ervoor te zorgen dat de leverancier zich aan de afspraken houdt.

Collectief inkopen om voordeel te behalen

Bregt licht de voordelen van collectief aankopen in afvaldienstverlening toe met een praktijkvoorbeeld: “Onlangs hebben we een collectieve aanbesteding voor duurzame afvalverwerking georganiseerd. Uit ons onderzoek bleek dat niet alle scholen klaar zijn voor het scheiden van afval. Sommige besturen gaven zelfs aan dat ze al blij zijn als afval überhaupt in de afvalbak belandt. Daarom hebben we aangestuurd op een contract waarbij de afvalinzamelaar mee kan bewegen met de duurzaamheidsdoelstellingen van de verschillende scholen. Zo kunnen we scholen ondersteunen die alleen restafval hebben, maar ook scholen die bijvoorbeeld koploper willen zijn in afvalreductie. Tijdens het contract werken Schoolinkoop en de afvalinzamelaar samen om scholen te stimuleren afval te scheiden. We zetten in op kennisdeling en organiseren onderlinge wedstrijdjes waarbij de school die afval het beste scheidt een prijs kan winnen. Door het gedetailleerde inzicht dat we verwerven in de afvalstromen van elke school, kunnen we scholen met elkaar vergelijken en gericht adviseren.”

Overzicht bewaren

“Omdat scholen achteraf moeten kunnen aansluiten, was het bij dit traject belangrijk dat we alle mogelijke producten en diensten van de afvalinzamelaar uitsplitsten”, gaat Bregt verder. “Dat maakte het moeilijker om een goed prijsmodel op te zetten. Zodra we de dienstverlening in kaart hadden gebracht, konden we het contract opstellen. En dankzij een recente wijziging in de organisatie van afvalinzameling voor de zakelijke markt, kunnen scholen intussen ook hun plastic afval apart laten ophalen.”

Sinds kort kunnen Bregt en de schoolbesturen een beroep doen op slimmetschoolafval.nl. Deze nieuwe website bundelt alle informatie over circulair inkopen op één plek – van de actuele regelgeving en voordelen over de voorbereiding en de benadering van afzonderlijke stakeholders tot het werkelijke inkoopproces. “De website geeft duidelijk inzicht in de verschillende stappen die scholen moeten ondernemen om tot een professioneel contract te komen”, licht Bregt toe. “Er wordt goed gewezen op een aantal belangrijke zaken, zoals het creëren van draagvlak binnen de eigen organisatie en het belang van goed contractmanagement. Dat zijn dingen die vaak over het hoofd worden gezien.”

Wil jouw school ook duurzamer omspringen met afval? Ga meteen aan de slag met het stappenplan en de tips op slimmetschoolafval.nl.


Bregt van de Pool