Regelgeving


Met afvalwet- en regelgeving naar een circulaire economie

Afvalwet- en regelgeving bevordert de overgang naar een circulaire economie waarin grondstoffen worden hergebruikt en verspilling wordt verminderd. Dat maakt ze belangrijk voor bedrijven, maar ook voor de veiligheid in onze samenleving. Dit soort wetten en regels zorgen er namelijk voor dat afval op een gecontroleerde en milieuvriendelijke manier wordt behandeld en verwijderd.

Regelgeving voor wegwerpplastics

Regelhulp

Vanaf 1 juli 2023 en 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels voor wegwerpbekers en –bakjes waar plastic in zit. Deze regelhulp geeft aan welke regels op jou van toepassing zijn.

Communicatietoolbox

Informeer je achterban en klanten over de nieuwe regels voor wegwerpberkers en -bakjes. In de toolbox vind je diverse communicatiemiddelen die je gratis en rechtenvrij kunt gebruiken.

Afval Goed Geregeld

Organisaties kunnen gescheiden plastic, drankenkartons en glas bij het loket Afval Goed Geregeld kosteloos gescheiden laten inzamelen.

Afvalstoffen wet- en regelgeving

Afvalstoffen in de omgevingswet

In de nieuwe Omgevingswet is de wet- en regelgeving voor afvalstoffen veranderd. Voor bepaalde aspecten blijft de Wet milieubeheer (Wm) gelden. Denk hierbij aan het storten, verbranden, nuttig toepassen en verwijderen van bepaalde afvalstoffen.

Wet Milieubeheer

Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. In dit hoofdstuk is er speciale aandacht voor bedrijfsafvalstoffen zoals regels voor de afgifte, ontvangst, vervoer en inzameling van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Aan de slag met een milieurapportage

Omgevingsvergunning

Bedrijven die activiteiten uitvoeren waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moeten daarvoor bepaalde milieu-informatie geven. Dit kan onder meer betrekking hebben op emissies, afvalbeheer, energiegebruik en geluidsniveaus.

Algemene regels

Voor het verwerken van bedrijfsafval en gevaarlijke afvalstoffen gelden algemene regels van het Rijk. Zo vereist de Omgevingswet dat hiervoor een omgevingsvergunning nodig is. Maar er zijn ook uitzonderingen.

CSRD

Met richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) kunnen (nu nog alleen grote) bedrijven hun duurzaamheidsrapportage transparanter en consistenter maken. De rapportage richt zich op niet-financiële informatie, zoals milieuprestaties.