Zorg


Draaiboek Grondstoffen en afval

Het Draaiboek grondstoffen en restafval in de intramurale zorg maakt duidelijk: er is een wereld te winnen in hoe er met afvalstromen in de zorg wordt omgegaan. Dit draaiboek helpt zorginstellingen en ziekenhuizen op weg naar een circulaire organisatie met de start van verminderen en voorkomen van afval.

De eerste versie van dit draaiboek is in 2018 samengesteld door Stichting Stimular en Milieu Platform Zorgsector in opdracht van Rijkswaterstaat. Jaarlijks wordt dit draaiboek geactualiseerd en aangevuld met nieuwe kennis en ervaringen.

Milieu Platform Zorgsector

Wilt u concrete tips voor een duurzamere zorginstelling? Op de website van het Milieu Platform Zorgsector (MPZ) is een overzicht van ruim 200 milieu- en energiemaatregelen te vinden die u hierbij kunnen helpen.

MPZ is een vereniging voor en door de zorg. Deze vereniging werkt aan kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van milieu en duurzaamheid binnen de zorgsector. Grondstoffen & Afval is één van de twaalf dossiers waaraan wordt gewerkt door dit platform.

MPZ ontwikkelt en ontsluit veel kennis via diverse actieve werkgroepen. De werkgroepen staan op zichzelf en worden georganiseerd door en voor de leden. De werkgroep Circulaire Grondstoffen houdt zich bezig met de gehele grondstoffenketen, van inkoop tot afval.

Green Deal Duurzame Zorg

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel en grondstoffen. Om verduurzaming in de zorg te versnellen ondertekenden 54 partijen op 27 oktober 2015 de Green Deal Nederland op weg naar Duurzame Zorg. Deze deal heeft veel in beweging gebracht, meer dan 150 partijen sloten zich aan. Op 10 oktober 2018 is het vervolg met de Green Deal Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst gestart. Een van de pijlers binnen de Green Deal richt zich op een circulaire bedrijfsvoering. Deze Green Deal is eind 2021 geëvalueerd.

Op het moment is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezig met het opstellen van een mogelijke Green Deal 3.0.

Luierketen

In het restafval van bedrijven en huishoudens zit jaarlijks circa 400.000 ton luiers en incontinentiemateriaal. Procentueel varieert het gehalte van 5 tot 8% in het restafval. Bij kinderdagverblijven, zorginstellingen en ziekenhuizen, komen dagelijks grote hoeveelheden luiers of incontinentiemateriaal vrij. Bij sommige bedrijven maakt dit ruim 50% van het afval uit.

Voor deze afvalstroom bestaat in Nederland op dit moment één recyclingmogelijkheid, bij de ARN in Weurt.

Het Luierketenproject is erop gericht te komen tot een fysiek en financieel gesloten circulaire keten van preventie, hergebruik, productie(ontwerp), gebruik en recycling. Hiervoor wordt samen gewerkt met partners in de hele luierketen.

OLVG heeft een eigen Green Team